now regeling

NOW regeling: kom jij in aanmerking?

Vanwege de Coronacrisis worden er steeds meer regelingen of voorwaarden aangepast om ook ondernemers in deze moeilijke tijden te ondersteunen. Een belangrijke maatregel dat bekend is geworden, is de NOW regeling. De voorwaarden en regels van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid zijn 31 maart bekend gemaakt. Lees hier verder te toelichting op deze maatregelen. Voor verdere vragen kun je altijd direct bij ons terecht.

Wat is de NOW regeling?

Sinds dinsdag 17 maart 2020 is het niet meer mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen. Door de coronacrisis raakte deze regeling overbelast. In plaats van werktijdverkorting is de afgelopen periode gewerkt aan de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (de NOW-regeling). Werkgevers die 20 procent of meer omzetverlies lijden kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming in de loonkosten.

Voor wie geldt de NOW regeling?

Voor alle werkgevers met werknemers die in Nederland sociaal verzekerd zijn. Je hoeft derhalve geen entiteit in Nederland te hebben. Werknemers die niet sociaal verzekerd zijn (bijvoorbeeld DGA’s) vallen niet onder de regeling. Het is wel mogelijk als DGA’s om in aanmerking komen voor de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) wanneer u aan de voorwaarden voldoet. Bekijk hier of je hiervoor in aanmerking komt.

Wanneer kunt u een aanvraag indienen?

Vanaf 14 april 2020, maar het UWV tracht dit vanaf 6 april 2020 reeds mogelijk te maken tot en met 31 mei 2020. Het aanvragen kan gedaan worden via UWV.nl

Hoe dient het omzetverlies bepaald te worden?

De totale omzet van 2019 moet gedeeld worden door 4 en vergeleken worden met de omzet van de maanden maart tot en met mei 2020 (bij vierweek verloning periode 3 tot en met 5). Voor werkgevers die gestart zijn na 1 januari 2019 moet de omzet worden berekend vanaf de 1e dag van het tijdvak volgend op de startdatum tot en met 29 februari 2020 gedeeld door het aantal maanden maal 3. Dit omzetverlies dient ten minste 20% te bedragen.

Verwacht u een hoger omzetverlies in 3 aansluitende maanden vanaf een later tijdstip dan maart, dan kan bij de aanvraag aangegeven worden dat de vergelijking plaats moet vinden met de omzetdaling van april tot en met juni of mei tot en met juli. Deze periode kan achteraf niet gewijzigd worden.

Hoe moet ik een aanvraag doen als ik een concern of groep ben?   

Als je onderdeel van een concern bent dan moet je de omzet van de groep of verbonden rechtspersonen tezamen opgeven om te bepalen of je in aanmerking komt voor de NOW. De werkgevers in de groep moeten dus hetzelfde percentage verwachte omzetdaling en dezelfde meetperiode kiezen. Je moet wel per loonheffingennummer een aanvraag doen. Zorg dus dat je binnen de groep of de verbonden rechtspersonen hier vooraf een goede keuze in maakt. 

Grondslag looncompensatie

Het loon werknemersverzekeringen (+30% ten behoeve van de werkgeverslasten) tot een maximum van € 9.538 per werknemer per maand. In de 30% zit ook de compensatie voor het vakantiegeld waardoor daadwerkelijk uitgekeerd vakantiegeld in mindering moet worden gebracht. Doorbetaalde ZW- of WAZO uitkeringen en reeds toegekende WW uitkeringen in het kader van de WTV dienen ook in mindering te worden gebracht aangezien deze al gecompenseerd worden door het UWV.

Wanneer er ná 17 maart 2020 een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen is ingediend bij het UWV dan wordt de loonsom van betreffende werknemers + 50% in mindering gebracht op de loonsom.

Binnen welke termijn kan ik een voorschot verwachten?

Het voorschot van 80% wordt gebaseerd op het loon werknemersverzekeringen van de maand januari 2020 (of november 2019 indien geen loonsom bekend is bij het UWV) zoals bekend is op 15 maart 2020 maal het percentage van de verwachte omzetdaling maal 90%. Dit voorschot wordt in 3 termijnen uitbetaald waarbij het streven is de 1e betaling binnen 2 tot 4 weken na de aanvraag te voldoen.

Definitieve afrekening

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarvoor de NOW geldt, dient het daadwerkelijke omzetverlies aangetoond te worden (definitieve regels volgen nog). Daarna wordt binnen 22 weken op basis van de daadwerkelijke loonsom over de maanden maart tot en met mei 2020 (ook indien u gekozen heeft voor een latere referteperiode met betrekking tot het omzetverlies) en het daadwerkelijke omzetverlies de definitieve afrekening opgesteld (loonsom maal percentage omzetverlies maal 90% compensatie) waarbij geen bijstelling naar boven plaatsvindt indien de daadwerkelijke loonsom hoger is dan waarop het voorschot is gebaseerd (in beginsel januari 2020).

Hoe om te gaan met oproepkrachten?

Voor oproepkrachten verandert er feitelijk niets. Indien een oproepkracht een beroep kan doen op het rechtsvermoeden omvang van arbeid (in de laatste 3 maanden of tenminste 20 uur per maand of wekelijks gewerkt) dan dien je hem uit te betalen op basis van de gemiddelde uren van de afgelopen 13 weken of indien dit geen representatief beeld geeft op basis van de afgelopen 52 weken. Indien een oproepkracht tenminste 6 maanden in dienst is, geldt er in beginsel een doorbetalingsplicht. Indien je oproepkrachten heeft, zal tijdens de eerstvolgende verloning contact met je worden opgenomen.

Is een accountantsverklaring vereist voor het aanvragen van de NOW?

Een accountantsverklaring is niet vereist als u een aanvraag doet voor een voorschot. In beginsel is een accountantsverklaring wel vereist bij het verzoek tot het vaststellen van de definitieve subsidie. Er wordt nog duidelijkheid gegeven onder welke grens van het subsidiebedrag een accountantsverklaring niet is vereist.
Ook zal dan helderheid worden gegeven wat voor soort accountantsverklaring wordt vereist indien je een accountantsverklaring moet overleggen. Hier komt naar verwachting op korte termijn meer informatie over.


Schrijf nu in voor de nieuwsbrief van Aavoid

Wil je op de hoogte blijven van Aavoid? Schrijf dan nu in voor de nieuwsbrief en ontvang iedere maand per mail de laatste updates, maar ook nuttige tips en leuke weetjes.